Privacy

Privacy
Liliane Luiting Woorddienstbegeleiding, gevestigd aan Het Kolkven 6, 5688XN te Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.lilianeluiting.nlHet Kolkven 6, 5688XN te Oirschot
Tel: +31 654 221 969

Liliane Luiting is de Functionaris Gegevensbescherming van Liliane Luiting Woorddienstbegeleiding. Zij is te bereiken via liliane(at)luiting(punt)nl
Persoonsgegevens die wij verwerken Liliane Luiting Woorddienstbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:– Voor- en achternaam– Geslacht– Geboortedatum– Geboorteplaats– Adresgegevens– Telefoonnummer– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Liliane Luiting Woorddienstbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Voorbereiden van en voorgaan bij een afscheid.– Het afhandelen van uw betaling.– U te kunnen contacteren via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming. Liliane Luiting Woorddienstbegeleiding werkt niet met behulp van geautomatiseerde besluitvorming.
Hoe lang we persoonsgegevens bewarenLiliane Luiting Woorddienstbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonlijke aantekeningen & personalia > uiterlijk tot drie maanden na de dienst > i.v.m. facturering.Aangeleverd foto en film materiaal > uiterlijk tot drie maanden na de dienst > i.v.m. mogelijkheid tot nasturen.Tekst dienst > uiterlijk 5 jaar > i.v.m. later opvragen van naasten.Opdrachtformulier opdrachtgever > uiterlijk 7 jaar > ter vervanging VAR verklaring belastingdienst.
Delen van persoonsgegevens met derdenLiliane Luiting Woorddienstbegeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Liliane Luiting Woorddienstbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Liliane Luiting Woorddienstbegeleiding gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Liliane Luiting Woorddienstbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lilianeluiting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht over inbreuk op Privacy rechten indienen.
Liliane Luiting Woorddienstbegeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Liliane Luiting Woorddienstbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via liliane(at)luiting(punt)nl